၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် မူလွန်ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ရခိုင်ပြည်နယ်)

အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ရခိုင်ပြည်နယ်)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
‌ကျောက်တော် ‌အမက - ဂေါရောမဏီ
ကျောက်တော် အမက - တူးမြောင်း
ကျောက်တော် ‌အမက - တောင်ပေါက်
ကျောက်တော် အမက - လမ်းပိုက်ခွင်
ကျောက်တော် အမက - ‌အောင်ဇေယျ
ကျောက်ဖြူ အမက - ကိုင်းချောင်း
ကျောက်ဖြူ အမက - ချောင်းဖျား(၂)
ကျောက်ဖြူ အမက - တန်းခရိုး
ကျောက်ဖြူ အမက - ဒိုးတောင်
၁၀ ကျောက်ဖြူ အမက - မင်းရပ်
၁၁ ကျောက်ဖြူ အမက - ဝက်ရပ်
၁၂ ကျောက်ဖြူ အမက - အထက်မဒေးကျွန်း
၁၃ ကျောက်ဖြူ အမက - အဝတောင်
၁၄ ဂွ အမက - ချင်းကုန်း
၁၅ ဂွ အမက - ဓနိ
၁၆ ဂွ အမက - လောင်းကျိုး
၁၇ တောင်ကုတ် အမက - ခူး
၁၈ တောင်ကုတ် အမက - ခေါင်းလောင်းတူ
၁၉ ပုဏ္ဏားကျွန်း အမက - ပေါက်တူးပေါက်
၂၀ ပုဏ္ဏားကျွန်း အမက - ရှင်တော်
၂၁ ပုဏ္ဏားကျွန်း အမက - သြရမ
၂၂ ပေါက်တော အမက - ကျောက်ပြင်
၂၃ ပေါက်တော အမက - ကျောက်မောင်း
၂၄ ပေါက်တော အမက - ကျော်ရှင်
၂၅ ပေါက်တော အမက - ကြက်သရေ
၂၆ ‌ပေါက်တော အမက - ကြိမ်နီပြင်(IDP)
၂၇ ပေါက်တော အမက - ချော်ချောင်း
၂၈ ပေါက်တော အမက - ဂြစ်ချောင်း
၂၉ ပေါက်တော အမက - ငမဲပြင်
၃၀ ပေါက်တော အမက - ငရဗချိုင်
၃၁ ပေါက်တော အမက - ငရှီချိုင်
၃၂ ပေါက်တော အမက - စိုင်းတုတ်
၃၃ ပေါက်တော အမက - တန်းတင်
၃၄ ပေါက်တော အမက - နန်းတက်ကျွန်း
၃၅ ပေါက်တော အမက - ပြွန်တို
၃၆ ပေါက်တော အမက - ဘဲရကုလားချောင်း
၃၇ ပေါက်တော အမက -‌ မြောက်ပြင်
၃၈ ပေါက်တော အမက - သရက်ချောင်း
၃၉ ပေါက်တော အမက - သုံးပတ်ချိုင်
၄၀ ပေါက်တော အမက - အုန်းနှံချောင်း
၄၁ ဘူးသီးတောင် အမက - ပြင်ချောင်း
၄၂ မင်းပြား အမက - ခြိတ်တောင်
၄၃ မင်းပြား အမက - ခေါင်းလောင်းရွာဟောင်း
၄၄ မင်းပြား အမက - ခွဆုံ(ချင်း)
၄၅ မင်းပြား အမက - စက္ကရေ
၄၆ မင်းပြား အမက - စပါးထား
၄၇ မင်းပြား အမက - စိတ္တရ
၄၈ မင်းပြား အမက - စေတီရံ
၄၉ မင်းပြား အမက - တတက(၉)
၅၀ မင်းပြား အမက - သာစည်
၅၁ မြေပုံ အမက - မြိုင်သာယာ
၅၂ မြေပုံ အမက - ရေခေါင်းချောင်း
၅၃ ‌မြောက်ဦး အမက - ကြိမ်ချောင်း
၅၄ ‌မြောက်ဦး အမက - ‌ချောင်းနား
၅၅ ‌မြောက်ဦး အမက - ဆင်ခြံ
၅၆ မြောက်ဦး အမက - ပြလှ
၅၇ ‌မြောက်ဦး အမက -‌ လေးဇူးပြား
၅၈ မြောက်ဦး အမက - သံချောင်း(၁)
၅၉ ‌မြောက်ဦး အမက - အင်းရှည်
၆၀ မာန်အောင် အမက - ညောင်ကုန်း
၆၁ မာန်အောင် အမက - ညောင်ပင်လှ
၆၂ မောင်တော အမက - နံသာတောင်
၆၃ ရမ်းဗြဲ အမက - ကညင်ကောက်
၆၄ ရမ်းဗြဲ အမက - မှော်ရုံ
၆၅ ရသေ့တောင် အမက - ကျောက်ရံ
၆၆ ရသေ့တောင် အမက - ပေါက်တောကြီး
၆၇ ရသေ့တောင် အမက - မောင်ဖြူ
၆၈ အမ်း အမက - ကွေ့ရှည်
၆၉ အမ်း အမက - ဆင်ဦးတိုက်
၇၀ အမ်း အမက - မဲတောင်ရင်း
၇၁ အမ်း အမက - ဝေချောင်း