၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် မူလွန်ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ချင်းပြည်နယ်)

အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ချင်းပြည်နယ်)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကန်ပက်လက် အမက - ကွန်တို
ကန်ပက်လက် အမက - ခါပန်း
ကန်ပက်လက် အမက - ခွဲလုံသာ
ကန်ပက်လက် အမက - မကြား
တီးတိန် အမက - လာလ်တာ
တီးတိန် အမက - လွန်းမွာလ်
ထန်တလန် အမက - သီဆင်(ခ)
ထန်တလန် အမက(၂)
ထန်တလန် အမက(၃)
၁၀ ပလက်ဝ အမက - ကြွေသောင်
၁၁ ပလက်ဝ အမက - စက်ပစ်ပြင်
၁၂ ပလက်ဝ အမက - ဆတ်ချိုင်
၁၃ ပလက်ဝ အမက - ပျဉ်ဝ
၁၄ ပလက်ဝ အမက - ပါးဝ
၁၅ ပလက်ဝ အမက - ဘဲဒင်ဝ
၁၆ ပလက်ဝ အမက - ရွှေပြည်ကုန်း
၁၇ ပလက်ဝ အမက - လိပ်ကုန်း(၂)
၁၈ ပလက်ဝ အမက - အောက်ပြိုင်စို
၁၉ ဖလမ်း အမက - ဒွေ့ခဲလ်
၂၀ ဖလမ်း အမက - မှောင်ကွန်(၂)
၂၁ မင်းတပ် အမက - ကြားဒို
၂၂ မင်းတပ် အမက - ဆာဒူး
၂၃ မတူပီ အမက - ကေလုံး
၂၄ မတူပီ အမက - လုံရိန်း