၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် မူလွန်ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
‌ကျောက်တံခါး အမက - အင်းဖျောင့်
ကြို့ပင်ကောက် အမက - ဘိသလွန်စစ်ကုန်း
‌ညောင်လေးပင် အမက - ကျောက်ပုံရွာသစ်
ထန်းတပင် အမက - သရေဘာ
ဒိုက်ဦး အမက - ကျွန်းတော
ဒိုက်ဦး အမက - တာစု
ဒိုက်ဦး အမက - မလေးတကောင်း
ဒိုက်ဦး အမက - ရွာလေး
ဒိုက်ဦး အမက - လယ်ကြား‌မြောင်
၁၀ ဒိုက်ဦး အမက - သံယောဇင်ကွင်း
၁၁ နတ်တလင်း အမက - စင်ကလေး
၁၂ နတ်တလင်း အမက - စမ်းကြီး
၁၃ နတ်တလင်း အမက - ညောင်လေးပင်
၁၄ နတ်တလင်း အမက - ဗိုလ်ကြီးစခန်း
၁၅ ပန်းတောင်း အမက - ဒေါင်းတိုက်
၁၆ ပြည် အမက - ကန်ကြီးကုန်း
၁၇ ပြည် အမက - ဇရစ်ချောင်
၁၈ ပြည် အမက - ရှမ်းကုန်း
၁၉ ပြည် အမက - ဝါးရုံဆိပ်
၂၀ ‌ပေါက်ခေါင်း အမက - ကျောင်းရွာ
၂၁ ‌ပေါက်ခေါင်း အမက - ခုတ်ချောင်း
၂၂ ‌ပေါက်ခေါင်း အမက - ပေါ်လံကြီး
၂၃ ‌ပေါက်ခေါင်း အမက - ဗြူဂေါင်း
၂၄ ‌ပေါက်ခေါင်း အမက - လှည်းကြပ်
၂၅ ‌ပေါက်ခေါင်း အမက - သဖန်းကိုင်း
၂၆ ‌ပေါက်ခေါင်း အမက - အိုးတင်းကုန်း
၂၇ ‌ပေါက်ခေါင်း အမက - အိုးလည်ဆွဲ
၂၈ ‌ပေါင်းတည် အမက - ကြို့ကုန်း(၂)
၂၉ ပေါင်းတည် အမက - နဘဲတုန်း
၃၀ ‌ပေါင်းတည် အမက - ရုပ်ဆိုင်
၃၁ ‌ပေါင်းတည် အမက - လဲပင်
၃၂ ‌ပေါင်းတည် အမက - ဟင်္သာကန်
၃၃ ဖြူး အမက - ကမလင်းကုန်း(တ)
၃၄ မင်းလှ အမက - ငလှစမ်း
၃၅ မင်းလှ အမက - ဒီလိှုင်း
၃၆ မိုးညို အမက - ကံစု
၃၇ မိုးညို အမက - မအူကုန်
၃၈ မိုးညို အမက - ရေဝိုင်းကုန်း
၃၉ ‌ရေတာရှည် အမက - ကပဲ့ပြင်
၄၀ ‌ရေတာရှည် အမက - ကျွန်းပင်စု
၄၁ ‌ရေတာရှည် အမက - ဂွေးချောင်း
၄၂ ‌ရေွှေတာင် အမက - သရက်ပင်ကွင်း
၄၃ ‌ရွှေတောင် အမက - စစ်ကျွန်း
၄၄ လက်ပံတန်း အမက - ကွမ်းသီးတပင်
၄၅ လက်ပံတန်း အမက - စိန်တုံးအလယ်စု
၄၆ လက်ပံတန်း အမက - ညောင်ပင်စု
၄၇ ဝေါ အမက - လေးမျက်နှာ
၄၈ သာယာဝတီ အမက - မြစ်ကျိုး
၄၉ သာယာဝတီ အမက - ရေတိုက်
၅၀ သဲကုန်း အမက - သရက်ကိုင်းကျိုး