၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် မူလွန်ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကန်ကြီးထောင့် အမက - ကျူတန်း
ကန်ကြီးထောင့် အမက - ကျူတန်းရိုးကြီး
ကန်ကြီးထောင့် အမက - တစ်တီတူးချောင်
ကန်ကြီးထောင့် အမက - မိချောင်းတစ်ရာ
ကျိုက်လတ် အမက - ငပွေးတန်းစာဖြူ
ကျိုက်လတ် အမက - ထင်းကွင်း
ကျိုက်လတ် အမက - ဘုရားကြီးကုန်း (၁)
‌ကျောင်းကုန်း အမက - ထန်းတပင်
ကျောင်းကုန်း အမက - မာလာကွင်း
၁၀ ကျောင်းကုန်း အမက - ရိုးကြီးဇရပ်ဆိပ်
၁၁ ကျောင်းကုန်း အမက - လက်ပန်ချောင်
၁၂ ‌ကျောင်းကုန်း အမက - အနောက်‌ဝေါမိ
၁၃ ငပုတော အမက - ကျောက်တလုံး
၁၄ ငပုတော အမက - ခမောက်မော်
၁၅ ငပုတော အမက - ဂွေးပင်ကွင်း
၁၆ ငပုတော အမက - ငန်းချောင်း
၁၇ ငပုတော အမက - ဆိတ်ကြီး
၁၈ ငပုတော အမက - မယ်သီလစမ်း
၁၉ ငပုတော အမက - ယောင်းယင်
၂၀ ‌ဒေးဒရဲ အမက - ကဝက်ချောင်းကြီး
၂၁ ‌ဒေးဒရဲ အမက - ချောင်းသစ်ပေါက်
၂၂ ဒေးဒရဲ အမက - ဇလပ်ကုန်း
၂၃ ‌ဒေးဒရဲ အမက - မဲဇလီ
၂၄ ဒေးဒရဲ အမက - သံဒိ
၂၅ ဓနုဖြူ အမက - ပိုင်စွန်နံ
၂၆ ဓနုဖြူ အမက - ကျုံတနော်
၂၇ ပန်းတနော် အမက - ကျုံလမ်းဝ
၂၈ ပန်းတနော် အမက - ထွန်းပ
၂၉ ပန်းတနော် အမက - ထွန်းပတောင်
၃၀ ပန်းတနော် အမက - ပေါက်တော
၃၁ ပုသိမ် အမက - ဂွေးချောင်း
၃၂ ပုသိမ် အမက - လွှစင်ကုန်း
၃၃ ဖျာပုံ အမက - ကညင်ကုန်း
၃၄ ဖျာပုံ အမက - ကဒါ
၃၅ ဖျာပုံ အမက - ကုလားထိပ်(၂)
၃၆ ဖျာပုံ အမက - ဂွကြီး
၃၇ ဖျာပုံ အမက - ဖိုးထူးတောင်ယာ
၃၈ ဖျာပုံ အမက - သမိန်ပုလဲ
၃၉ ဘိုကလေး အမက - ကသပေါင်း
၄၀ ဘိုကလေး အမက - ဒေါင့်ကြီး
၄၁ ဘိုကလေး အမက - သာယာကုန်း
၄၂ ဘိုကလေး အမက - ကြက်တောင်ချောင်း
၄၃ ဘိုကလေး အမက - ဆတ်ကျွန်း
၄၄ ဘိုကလေး အမက - ပျဉ်ဘိုးကြီး
၄၅ ဘိုကလေး အမက - ရေဝင်(၅)ကွက်
၄၆ ဘိုကလေး အမက - သူဇာဝ
၄၇ ဘိုကလေး အမက - အကယ်ကြီးကွန်ဒိုင်း
၄၈ ဘိုကလေး အမက - အေးချမ်းသာယာ
၄၉ မြန်အောင် အမက - ငှက်ကြီးကွင်း
၅၀ မြန်အောင် အမက - မြို့မရေလယ်ကျွန်း
၅၁ မြောင်းမြ အမက - ကုလားမကွင်း
၅၂ မြောင်းမြ အမက - စစ်ကွင်း
၅၃ မြောင်းမြ အမက - ဇလပ်ကွင်း
၅၄ ‌မြောင်းမြ အမက - အတွင်းလေးဘက်တွား
၅၅ မအူပင် အမက - စံလင်းဒေါင့်
၅၆ မအူပင် အမက - တော်တလုပ်
၅၇ ‌မော်ကျွန်း အမက - နတ်မှူး
၅၈ ‌မော်ကျွန်း အမက - ရှောက်ချောင်း(၁)
၅၉ ‌မော်ကျွန်း အမက - သရက်ကုန်းကျွန်းဒိပ်
၆၀ မော်ကျွန်း အမက - ဦးတို(၁)
၆၁ ရေကြည် အမက - ကွင်းချောင်း
၆၂ ရေကြည် အမက - ရေလဲ
၆၃ လပွတ္တာ အမက - ကံကြီးစု
၆၄ လပွတ္တာ အမက - ကနစိုချောင်း
၆၅ လပွတ္တာ အမက - ကျွန်းကွင်း(မြစ်)
၆၆ လပွတ္တာ အမက - ကြိမ်ချောင်း(ဘီ)
၆၇ လပွတ္တာ အမက - ဂုံညှင်းတန်း(ကြီး)
၆၈ လပွတ္တာ အမက - ဓနိချောင်း
၆၉ လပွတ္တာ အမက - ဘုန်းစိုးကွင်း
၇၀ လပွတ္တာ အမက - ရှမ်းချောင်း(ထင်း)
၇၁ လပွတ္တာ ‌အမက - ရေကျော်ကြီးဝ
၇၂ လပွတ္တာ အမက - ရွှေကျွန်းသာ(ကုက္ကို)
၇၃ လပွတ္တာ အမက - ရွှေကျွန်းသာ(လွှ)
၇၄ လပွတ္တာ အမက - အစုလေး
၇၅ လေးမျက်နှာ အမက - စာစီကုန်း
၇၆ လေးမျက်နှာ အမက - အချုပ်ကလေး
၇၇ ဝါးခယ်မ အမက - ကကတိုက်
၇၈ ဝါးခယ်မ အမက - ကင်းဝကျောင်းစု
၇၉ ဝါးခယ်မ အမက - ကျုံထရံသံဒင်း
၈၀ ဝါးခယ်မ အမက - ကျုံပြင်
၈၁ ဝါးခယ်မ အမက - ကြခတ်ကုန်း
၈၂ ဝါးခယ်မ အမက - ကဝဲအင်းချောင်း
၈၃ ဝါးခယ်မ အမက - ဂေါ်သူသောင်
၈၄ ဝါးခယ်မ အမက - ညောင်ပင်သာ
၈၅ ဝါးခယ်မ အမက - တြိန်းကျွန်း
၈၆ ဝါးခယ်မ အမက - တုံးလှဲချောင်း(၂)
၈၇ ဝါးခယ်မ အမက - မြို့ချောင်းကြီး
၈၈ ဝါးခယ်မ အမက - ရေလယ်သောင်
၈၉ ဝါးခယ်မ အမက - လက်ပန်ကုန်း
၉၀ ဝါးခယ်မ အမက - လမုတန်း
၉၁ ဝါးခယ်မ အမက - သစ်ဖြူချောင်း(၂)
၉၂ သာပေါင်း အမက - မအူပင်ဒေါင့်
၉၃ သာပေါင်း အမက - သိုင်းချောင်း
၉၄ ဟင်္သာတ အမက - ငါးခုံစု
၉၅ ဟင်္သာတ အမက - စည်ပင်သာယာ
၉၆ ဟင်္သာတ အမက - မရိုးသောင်
၉၇ ဟင်္သာတ အမက - ရွာသာ
၉၈ အင်္ဂပူ အမက - ကျီကြီး
၉၉ အိမ်မဲ အမက - ကျုံလဟာ
၁၀၀ အိမ်မဲ အမက - ကွန်စခန်း
၁၀၁ အိမ်မဲ အမက - မရမ်းကုန်း
၁၀၂ အိမ်မဲ အမက - ဝါးခရယ်
၁၀၃ အိမ်မဲ အမက - သပေါင်း