၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.မ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိ ကျောင်းအမည်
တိုက်ကြီး ကအက-တမံ(၁)
တိုက်ကြီး ကအက-ရေစက်(တောင်)
တွံတေး ကအက-မြောက်သံကြိုး
ထန်းတပင် ကအက-ဘေးမခ
ထန်းတပင် ကအက-သရက်ခြံ