၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကော့မှူး မူလွန် - နတ်ရေတွင်း
ကော့မှူး မူလွန် - ရခိုင်စု
ကော့မှူး မူလွန် - ရေဖြူတွင်း
တွံတေး မူလွန် - ကျောက်ပုန်း
ဒလ မူလွန် - သက်ကယ်ကွင်း
မင်္ဂလာဒုံ မူလွန် - အမက(၁၂)
သုံးခွ မူလွန် - အောင်မင်္ဂလာ