၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
​ရေဖြူ မူလွန် - ​ကောင်းမှု
​ရေဖြူ မူလွန် - ခမောင်းချောင်း
​ရေဖြူ မူလွန် - ဘဝါ
​ရေဖြူ မူလွန် - မင်းသား
​ရေဖြူ မူလွန် - မူးဒူး
​လောင်းလုံး မူလွန် - ​အောက်ကျောက်၀ပ်
​လောင်းလုံး မူလွန် - ကညုံရွာသစ်
​လောင်းလုံး မူလွန် - စမ်းလှမ်း
​လောင်းလုံး မူလွန် - တီဇစ်
၁၀ ​လောင်းလုံး မူလွန် - ပညစ်
၁၁ ကျွန်းစု မူလွန် - ငမန်းချောင်းတောင်
၁၂ ကျွန်းစု မူလွန် - စစ်ဘု
၁၃ ကျွန်းစု မူလွန် - ဒုံးကမာချောင်း
၁၄ ကျွန်းစု မူလွန် - ဘုရားထွက်
၁၅ ကျွန်းစု မူလွန် - မအိုင်
၁၆ ကျွန်းစု မူလွန် - ဝဲကျွန်း
၁၇ ကော့သောင်း မူလွန် - မကြုံဂလက်
၁၈ ထား၀ယ် ​မူလွန် -​ ဖောင်းတော
၁၉ ထား၀ယ် မူလွန် - ရှမ္မတွင်း
၂၀ ပုလော မူလွန် - မဒေါင်
၂၁ မြိတ် မူလွန် - ပဆွပ်
၂၂ မြိတ် မူလွန် - မရမ်းပင်ချောင်း
၂၃ သရက်ချောင်း မူလွန် - ​တောင်ဇင်း
၂၄ သရက်ချောင်း မူလွန် - ၀င်းကဖော်
၂၅ သရက်ချောင်း မူလွန် - စုံစင်ဖျား
၂၆ သရက်ချောင်း မူလွန် - ပြင်းဖြူကြီး