၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကံမ မူလွန် - အင်းကြီးကုန်း
ကံမ မူလွန် - အင်ဘက်တော
ကံမ မူလွန် - အလယ်ချောင်း
ချောက် မူလွန် - ကိုင်းထောက်ကန်
ချောက် မူလွန် - ဆယ်ကန်
ချောက် မူလွန် - ရွာငယ်ကန်
ဂန့်ဂေါ မူလွန် - ကျဲ
ဂန့်ဂေါ မူလွန် - ကွမ်းဇဲ
ဂန့်ဂေါ မူလွန် - ချိုင်း
၁၀ ဂန့်ဂေါ မူလွန် - ဖုံးဆိုးကြယ်
၁၁ ဂန့်ဂေါ မူလွန် - ရွာမ
၁၂ ငဖဲ မူလွန် - ‌လေးအိမ်စု
၁၃ စလင်း မူလွန် - ကြပ္ပါယ်
၁၄ စလင်း မူလွန် - ချောင်းရေတက်
၁၅ စလင်း မူလွန် - စစ်စီးတဲ
၁၆ စလင်း မူလွန် - စွယ်တည်ရွာမ
၁၇ စလင်း မူလွန် - တညှောင့်တင်
၁၈ စလင်း မူလွန် - တောင်ကန်
၁၉ စလင်း မူလွန် - ပေါင်းဆည်
၂၀ စလင်း မူလွန် - မ/ရုံးပင်ကန်
၂၁ စလင်း မူလွန် - မောင်ကော့ကန်
၂၂ စလင်း မူလွန် - ရ/ထနောင်းကုန်း
၂၃ စလင်း မူလွန် - လယ်သာ
၂၄ စေတုတ္တရာ မူလွန် - ကျောက်တန်း
၂၅ စေတုတ္တရာ မူလွန် - ချီ
၂၆ စေတုတ္တရာ မူလွန် - စင်းချောင်း
၂၇ စေတုတ္တရာ မူလွန် - ညောင်ကုန်း
၂၈ စေတုတ္တရာ မူလွန် - ပွင့်တောက်
၂၉ စေတုတ္တရာ မူလွန် - မုံညှင်း
၃၀ စေတုတ္တရာ မူလွန် - ဝန်လို
၃၁ စေတုတ္တရာ မူလွန် - အလယ်ဟန်ဒေါက်
၃၂ စေတုတ္တရာ မူလွန် - အောင်း
၃၃ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန် - ကန်ချောင်း
၃၄ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန် - ကျင်း
၃၅ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန် - ကျွဲခြံ
၃၆ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန် - ကျောက်ဖြူတောင်
၃၇ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန် - ကြေးခိုင်မ
၃၈ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန် - စည်ပင်လှ
၃၉ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန် - တူလူ
၄၀ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန် - မကြီးကန်
၄၁ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန် - မကြီးတော
၄၂ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန် - မင်းကန်
၄၃ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန် - လယ်ကျိုး
၄၄ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန် - လေးဒူးကွဲ
၄၅ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန် - ဝန်တက်
၄၆ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန် - ဝါစေ့မြောင်
၄၇ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန် - သာယာကုန်း
၄၈ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန် - အင်းကြား
၄၉ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန် - အင်ရုံ
၅၀ ဆိပ်ဖြူ မူလွန် - ကျားကွဲ
၅၁ ဆိပ်ဖြူ မူလွန် - ကျားပေ
၅၂ ဆိပ်ဖြူ မူလွန် - ကျောက်ကြီး
၅၃ ဆိပ်ဖြူ မူလွန် - ကော်တုံ
၅၄ ဆိပ်ဖြူ မူလွန် - ရေထွက်
၅၅ ဆိပ်ဖြူ မူလွန် - သက္ကယ်ကျင်း
၅၆ ဆော မူလွန် - ကံလယ်
၅၇ ဆော မူလွန် - ကျောက်ဆွဲ
၅၈ ဆော မူလွန် - ‌ကျောက်လိပ်
၅၉ ဆော မူလွန် - ကြူ‌တော
၆၀ ဆော မူလွန် - ကွမ်းခင်း
၆၁ ဆော မူလွန် - ဆီမီး
၆၂ ဆော မူလွန် - တင့်တူ
၆၃ ဆော မူလွန် - တောမ
၆၄ ဆော မူလွန် - ပေါက်တော(ကြ)
၆၅ ဆော မူလွန် - ပေါက်တော(ငှက်)
၆၆ ဆော မူလွန် - ဖျန်
၆၇ ဆော မူလွန် - ရင့်ရဲချောင်း
၆၈ ဆော မူလွန် - ရေရှင်
၆၉ ဆော မူလွန် - လက်မွန်
၇၀ ဆော မူလွန် - ဝက္ကု
၇၁ ဆော မူလွန် - သံပုရာ
၇၂ ဆော မူလွန် - အညာကတင်း
၇၃ ဆော မူလွန် - အညာပန်းပလွန်း
၇၄ ဆော မူလွန် - အနိမ့်
၇၅ ဆော မူလွန် - အုတ်ဖို
၇၆ တောင်တွင်းကြီး မူလွန် - ကင်/ညောင်ပင်သာ
၇၇ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန် - ချင်းကုန်း
၇၈ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန် - စည်ပင်ခုံ
၇၉ တောင်တွင်းကြီး မူလွန် - စမ်းကုန်း
၈၀ တောင်တွင်းကြီး မူလွန် - ဆီမီးထွန်း
၈၁ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန် - ညာတော
၈၂ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန် - ထောက်ကြံ့ကွင်း
၈၃ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန် - ပြည့်ညင်
၈၄ တောင်တွင်းကြီး မူလွန် - ပိုးစာခင်း
၈၅ တောင်တွင်းကြီး မူလွန် - အိုးပေါက်
၈၆ ထီးလင်း မူလွန် - သံပုရာ
၈၇ ထီးလင်း မူလွန် - အိုင်းမ
၈၈ ထီးလင်း မူလွန် - အောင်းတောင်
၈၉ နတ်မောက် မူလွန် - ကျောက်ဆည်
၉၀ နတ်မောက် မူလွန် - စမ်းကုန်း
၉၁ နတ်မောက် မူလွန် - ညောင်ကျပ္ပင်(တမလ)
၉၂ နတ်မောက် မူလွန် - ထန်းပင်မျှောင်
၉၃ နတ်မောက် မူလွန် - ပေါက်ကန်
၉၄ နတ်မောက် မူလွန် - ဘော်အိုင်
၉၅ နတ်မောက် မူလွန် - မယ်ဇလီပင်
၉၆ နတ်မောက် မူလွန် - ရှမ်းကုန်း(တဝ)
၉၇ နတ်မောက် မူလွန် - သာစည်
၉၈ နတ်မောက် မူလွန် - အလယ်ရွာ
၉၉ ပခုက္ကူ မူလွန် - ကန်တော်
၁၀၀ ပခုက္ကူ မူလွန် - ညောင်နီပင်
၁၀၁ ပခုက္ကူ မူလွန် - ညောင်လှ
၁၀၂ ပခုက္ကူ မူလွန် - ရေနံချပ်
၁၀၃ ပွင့်ဖြူ မူလွန် - ကန်ဆွယ်
၁၀၄ ပွင့်ဖြူ မူလွန် - ထိန်အိုင်
၁၀၅ ပွင့်ဖြူ မူလွန် - ရွာသာညွှန့်
၁၀၆ ပေါက် မူလွန် - ကံသစ်
၁၀၇ ပေါက် မူလွန် - ငမို့ကြီး
၁၀၈ ‌ပေါက် မူလွန် - ကပိုင်(မ)
၁၀၉ ပေါက် မူလွန် - ကျောက်ခွက်
၁၁၀ ‌ပေါက် မူလွန် - ကျောက်တံခါး
၁၁၁ ပေါက် မူလွန် - ကျောက်မဆင်
၁၁၂ ပေါက် မူလွန် - ကျောသာ
၁၁၃ ပေါက် မူလွန် - ကြက်ဆူအိုင့်
၁၁၄ ပေါက် မူလွန် - ချိုင်ဇောက်
၁၁၅ ပေါက် မူလွန် - ဇဟိုး
၁၁၆ ပေါက် မူလွန် - တုတ်စု
၁၁၇ ပေါက် မူလွန် - တောင်လုံး
၁၁၈ ပေါက် မူလွန် - ပလောင်း
၁၁၉ ပေါက် မူလွန် - ဘုရားတောင်
၁၂၀ ပေါက် မူလွန် - မျဉ်းချောင်း
၁၂၁ ‌ပေါက် မူလွန် - မြေနီ(မ)
၁၂၂ ပေါက် မူလွန် - ရေဖြူ
၁၂၃ ပေါက် မူလွန် - သရဖီ
၁၂၄ ‌ပေါက် မူလွန် - အုန်းမှင်
၁၂၅ မကွေး မူလွန် - ကန်နီ
၁၂၆ မကွေး မူလွန် - ကန်သာကြီး
၁၂၇ မကွေး မူလွန် - ထန်းပင်စမ်း
၁၂၈ မကွေး မူလွန် - ပုန်းတပ်
၁၂၉ မကွေး မူလွန် - လက်ပံတော
၁၃၀ မကွေး မူလွန် - လက်ပံရွာသစ်
၁၃၁ မကွေး မူလွန် - အင်ကြင်း
၁၃၂ မင်းတုန်း မူလွန် - တောင်ပတ်
၁၃၃ မင်းတုန်း မူလွန် - တောင်ရန်
၁၃၄ မင်းဘူး မူလွန် - ကံကုလား
၁၃၅ မင်းဘူး မူလွန် - ကုလာပါး
၁၃၆ မင်းဘူး မူလွန် - ဇီးအိုင်
၁၃၇ မင်းဘူး မူလွန် - တပ်‌မြေမင်းဘူး
၁၃၈ မင်းဘူး မူလွန် - ပေါက်ငူ
၁၃၉ မင်းဘူး မူလွန် - ရွှေချောင်း
၁၄၀ မင်းဘူး မူလွန် - အိုးပြင်မဲ
၁၄၁ မင်းလှ မူလွန် - ငါးဘတ်အိုင်
၁၄၂ မင်းလှ မူလွန် - ကျောက်ထောင်
၁၄၃ မင်းလှ မူလွန် - ကျောက်မြောင်း
၁၄၄ မင်းလှ မူလွန် - စစ်သူငယ်
၁၄၅ မင်းလှ မူလွန် - စျေးကြီး
၁၄၆ မင်းလှ မူလွန် - ဆင်မကျ
၁၄၇ မင်းလှ မူလွန် - ဆားတောင်
၁၄၈ မင်းလှ မူလွန် - ညောင်ပင်တဲ
၁၄၉ မင်းလှ မူလွန် - ပင်္ဂ
၁၅၀ မင်းလှ မူလွန် - ပေတောကုန်း
၁၅၁ မင်းလှ မူလွန် - မဒိုင်း
၁၅၂ မင်းလှ မူလွန် - မြောက်မျှားကုန်း (ရ)
၁၅၃ မင်းလှ မူလွန် - မြောင်လယ်
၁၅၄ မင်းလှ မူလွန် - ရေတွင်းကြီး
၁၅၅ မင်းလှ မူလွန် - ရေတွင်းမြောင်
၁၅၆ မင်းလှ မူလွန် - သက္ကယ်မြောင်
၁၅၇ မင်းလှ မူလွန် - သီးကုန်း
၁၅၈ မင်းလှ မူလွန် - အုတ်ပုံ
၁၅၉ မင်းလှ မူလွန် - အောက်ကိုင်း
၁၆၀ မြို့သစ် မူလွန် - ထနောင်းကွင်း
၁၆၁ မြို့သစ် မူလွန် - ပန်းတော/ရ
၁၆၂ မြို့သစ် မူလွန် - မြေခြား
၁၆၃ မြို့သစ် မူလွန် - မိုးကောင်း
၁၆၄ မြို့သစ် မူလွန် - အိုင်မဲ
၁၆၅ မြိုင် မူလွန် - ကန်ကြီးတော(၁)
၁၆၆ မြိုင် မူလွန် - ကန်ကြီးတော(၂)
၁၆၇ မြိုင် မူလွန် - ကန်ယာကောင်း
၁၆၈ မြိုင် မူလွန် - ကျွဲတွင်း
၁၆၉ မြိုင် မူလွန် - ကျောက်ဖူး
၁၇၀ မြိုင် မူလွန် - ကျော်ရွာမဲချောင်း
၁၇၁ မြိုင် မူလွန် - ကွန်လပ်
၁၇၂ မြိုင် မူလွန် - ငါးလင်းစေ့
၁၇၃ မြိုင် မူလွန် - စိုတော(၁)
၁၇၄ မြိုင် ‌မူလွန် - စိုတော(၂)
၁၇၅ မြိုင် မူလွန် - ညောင်ပင်ရွာ
၁၇၆ မြိုင် မူလွန် - ညောင်ပင်သာ
၁၇၇ မြိုင် မူလွန် - ဌေးအောင်
၁၇၈ မြိုင် မူလွန် - တောင်စလောင်း
၁၇၉ မြိုင် မူလွန် - ပန်းတော်ပြင်
၁၈၀ မြိုင် မူလွန် - ပေါက်တော
၁၈၁ မြိုင် မူလွန် - ဖောင်းကွဲ
၁၈၂ မြိုင် မူလွန် - သံဘိုကြီး
၁၈၃ မြိုင် မူလွန် - သာယာကုန်း
၁၈၄ ရေစကြို မူလွန် - ချင်းယားကုန်း
၁၈၅ ရေစကြို မူလွန် - ဆင်ခြေယာ
၁၈၆ ‌ရေစကြို မူလွန် - ဆင်တဲ
၁၈၇ ရေစကြို မူလွန် - ဖြုံဘူး
၁၈၈ ရေစကြို မူလွန် - ဝက္ကတော
၁၈၉ ‌ရေနံချောင်း မူလွန် - ကျွန်းချောင်းကြီး
၁၉၀ ‌ရေနံချောင်း မူလွန် - ကြည့်မြင်
၁၉၁ ရေနံချောင်း မူလွန် - စိန်ပန်းပင်
၁၉၂ ‌ရေနံချောင်း မူလွန် - ပင်းဝ
၁၉၃ ရေနံချောင်း မူလွန် - ဘဲဆိပ်
၁၉၄ သရက် မူလွန် - ကွမ်းအုံ
၁၉၅ သရက် မူလွန် - ဆတ်လည်
၁၉၆ သရက် မူလွန် - တွင်းလည်
၁၉၇ သရက် မူလွန် - အုန်းမွှန်းတော
၁၉၈ အောင်လံ ​မူလွန် - တံခွန်တိုင်(န)
၁၉၉ အောင်လံ မူလွန် - ကန်သာယာ
၂၀၀ အောင်လံ မူလွန် - ကွမ်းလောင်း
၂၀၁ အောင်လံ မူလွန် - ကသစ်စမ်း
၂၀၂ အောင်လံ မူလွန် - ကုတင်ရသာ
၂၀၃ အောင်လံ မူလွန် - တင်းတော
၂၀၄ အောင်လံ မူလွန် - ပဒဲ(တ)
၂၀၅ အောင်လံ မူလွန် - ပုဏ္ဏား
၂၀၆ ‌အောင်လံ မူလွန် - မလယ်သာ
၂၀၇ အောင်လံ မူလွန် - မုန့်ညှင်းရိုး
၂၀၈ အောင်လံ မူလွန် - သစ်ခေါင်းတီး
၂၀၉ အောင်လံ မူလွန် - သနပ်