၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ကချင်ပြည်နယ်)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ကချင်ပြည်နယ်)

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ချီဖွေ မူလွန် - ကန်းဖန့်
ပူတာအို မူလွန် - မန်စေခွန်
ပူတာအို မူလွန် - မူလာဒီ
ဖားကန့် မူလွန် - ဆိုင်းဖရာ
ဖားကန့် မူလွန် - မှော်ရှန်
ဖားကန့် မူလွန် - ဝါရာဇွပ်
ဗန်းမော် မူလွန် - ညောင်ပင်သာ
မချမ်းဘော မူလွန် - ဒိန်ချက်
မချမ်းဘော မူလွန် - နမ်ဘူယာန်
၁၀ မချမ်းဘော မူလွန် - အလန်းဂါး
၁၁ မန်စီ မူလွန် - ဒိန်ဆိန်းပါ
၁၂ မြစ်ကြီးနား မူလွန် - စံကင်း
၁၃ မြစ်ကြီးနား မူလွန် - မံကင်း
၁၄ မြစ်ကြီးနား မူလွန် - မံဖွား
၁၅ မိုးမောက် မူလွန် - နှင်းအီ
၁၆ ဝိုင်းမော် မူလွန် - ချောင်းမော