၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ချင်းပြည်နယ်)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ချင်းပြည်နယ်)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကန်ပက်လက် မူလွန် - တုံငယ်
ကန်ပက်လက် မူလွန် - ထပ်ရွှီ
ကန်ပက်လက် မူလွန် - မာကြား
တီးတိန် မူလွန် - မိုင်နွဲ
တီးတိန် မူလွန် - ငါလ်ဘွာလ်း
တီးတိန် မူလွန် - တွီးဆောက်
တီးတိန် မူလွန် - တွီးဒီးလ်
ထန်တလန် မူလွန် - သတလန်
ပလက်ဝ မူလွန် - ကာရာမိတ်
၁၀ ပလက်ဝ မူလွန် - ကိုဖေရှေ
၁၁ ပလက်ဝ မူလွန် - တင်ပုန်း
၁၂ ပလက်ဝ မူလွန် - ဖက်ချောင်းဝ
၁၃ ပလက်ဝ မူလွန် - မွန်တောင့်
၁၄ ပလက်ဝ မူလွန် - ရမ်ရီ
၁၅ ပလက်ဝ မူလွန် - ဟားလာဝ
၁၆ ပလက်ဝ မူလွန် - အထက်ငရှား
၁၇ ပလက်ဝ မူလွန် - အထက်ဘလိုင်
၁၈ ဖလမ်း မူလွန် - ကူလ်ဇမ်
၁၉ ဖလမ်း မူလွန် - ဆယ်ပီး
၂၀ ဖလမ်း မူလွန် - ထိန်းကြန်း
၂၁ ဖလမ်း မူလွန် - အဲန်မွန်ပီး
၂၂ မင်းတပ် မူလွန် - ဒေါက်ဒွေ
၂၃ မင်းတပ် မူလွန် - ရိုးဖောင်
၂၄ မင်းတပ် ‌မူလွန် - လေရှိ
၂၅ မတူပီ မူလွန် - ဝေါင်တီး
၂၆ ဟားခါး မူလွန် - ဖိုင်ဖာ(ခ)
၂၇ ဟားခါး မူလွန် - ဗန်တလန်
၂၈ ဟားခါး မူလွန် - ဟာသား