၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က(ခွဲ) ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
‌ကျောက်တံခါး မူလွန် - မိချောင်းအိုင်
‌ကျောက်တံခါး မူလွန် - လှေတော်ခုံ
‌ကျောက်တံခါး မူလွန် - သာယာကုန်း(တော)
ကဝ မူလွန် - ငှက်ကြီးရေကျော်
ကဝ မူလွန် - နဘဲပင်
ကဝ မူလွန် - ရွှေကံ
ကဝ မူလွန် - ရွှေပေါက်ပင်
ကဝ မူလွန် - အောင်နိုင်လေး
ဒိုက်ဦး မူလွန် - နှင်းပုလဲ
၁၀ ဒိုက်ဦး မူလွန် - နှင်းဝိရွာမ
၁၁ နတ်တလင်း မူလွန် - တောင်ယာတော
၁၂ ပန်းတောင်း မူလွန် - ခုံကြီး
၁၃ ပန်းတောင်း မူလွန် - စာရေးကွင်း
၁၄ ပန်းတောင်း မူလွန် - ထောက်ကြံ့ကုန်း
၁၅ ပန်းတောင်း မူလွန် - နဘူးကျင်း
၁၆ ‌ပေါက်ခေါင်း မူလွန် - ဂုံမင်းခုန်
၁၇ ‌ပေါက်ခေါင်း မူလွန် - အလယ်ရွာ
၁၈ ‌ပေါင်းတည် မူလွန် - လက်ပံခုန်
၁၉ ‌ပေါင်းတည် မူလွန် - အုန်းနှဲစမ်း
၂၀ မိုးညို မူလွန် - ဇီးပင်
၂၁ ‌ရွှေတောင် မူလွန် - ရေနံ‌မြေ(၂)
၂၂ သာယာဝတီ မူလွန် - အိပ်လဟာ
၂၃ သဲကုန်း မူလွန် - ကရင်ကုန်း
၂၄ အုတ်တွင်း မူလွန် - မိုင်၂၀
၂၅ အုတ်ဖို မူလွန် - ကျေးပျက်
၂၆ အုတ်ဖို မူလွန် - တယ်ပင်ကျော
၂၇ အုတ်ဖို မူလွန် - မြောင်