၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျောက်ဆည် အလက(ခွဲ)ရဲရွာ
ကျောက်ဆည် အလက(ခွဲ)သမန်းသာ
ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ကမ္ဘားတဲ
ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ကျွဲကူး
ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ကျောက်စစ်ကန်(တ)
ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ကျောက်စစ်ကန်(မ)
ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ကျောက်ပုံ(မ)
ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ကျောင်းစု
ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ကြံစို့
၁၀ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ကုန်းပေါ်နက်
၁၁ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ခပေါင်းကုန်း
၁၂ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ချိုင်း
၁၃ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ခါးပတ်
၁၄ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)စျေးကုန်း
၁၅ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ဆည်ပေါက်
၁၆ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ဆုံကုန်း
၁၇ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ဇီးဖြူကုန်း
၁၈ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)တလိုင်းကန်
၁၉ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)တာဝါး
၂၀ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ထန်းတောဦး
၂၁ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ထန်းပေါက်ကုန်း
၂၂ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ဒေါင်းလည်
၂၃ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)မဲတီး
၂၄ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ရွာလု
၂၅ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ရေဆုံး
၂၆ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)လယ်ယား(မ)
၂၇ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)လွန်ပင်ကုန်း
၂၈ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)လေးပင်(မ)
၂၉ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ဝက်သချဉ်
၃၀ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)အမြှောင်ကန်
၃၁ ကျောက်ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)အိုင်မ
၃၂ ငါန်းဇွန် အလက(ခွဲ)ကံသာ
၃၃ ငါန်းဇွန် အလက(ခွဲ)မိုးတောင်
၃၄ ငါန်းဇွန် ‌အလက(ခွဲ)ရွှေတွင်းကုန်း
၃၅ ငါန်းဇွန် ‌အလက(ခွဲ)ရေလည်သောင်(ရ)
၃၆ စဉ့်ကိုင် အလက(ခွဲ)ကတိုး
၃၇ စဉ့်ကိုင် အလက(ခွဲ)ခန်လူး
၃၈ စဉ့်ကိုင် အလက(ခွဲ)စော်ရဲ
၃၉ စဉ့်ကိုင် အလက(ခွဲ)တဘက်ဆွဲ
၄၀ စဉ့်ကိုင် အလက(ခွဲ)နတ်ရေကန်
၄၁ စဉ့်ကိုင် အလက(ခွဲ)မီးသွေးဖုတ်
၄၂ စဉ့်ကိုင် အလက(ခွဲ)ရွှေလှံဗိုလ်(ကန်တွင်း)
၄၃ စဉ့်ကိုင် အလက(ခွဲ)ရွှေလှံဗိုလ်(ကန်အောက်)
၄၄ စဉ့်ကိုင် အလက(ခွဲ)ရွာသာယာ
၄၅ စဉ့်ကိုင် အလက(ခွဲ)ရှမ်းကန်
၄၆ စဉ့်ကိုင် အလက(ခွဲ)သင်တောင်း
၄၇ စဉ့်ကူး အလက(ခွဲ)စိုက်ကွင်း
၄၈ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ကန်ကြီးကုန်း
၄၉ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ကန်နီကြီး
၅၀ ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ကမ္မ
၅၁ ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ကျွန်းခင်းကြီး
၅၂ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ကျောက်ပြင်ကန်
၅၃ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ကူတော
၅၄ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ချောင်းရှည်
၅၅ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ငါ့မင်းမေး
၅၆ ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)စုတည်
၅၇ ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်ကန်
၅၈ ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)တောင်ဘီလယ်ယား
၅၉ ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ဒါန်း
၆၀ ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ပနီတွင်း
၆၁ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ပျဉ်းတိုင်း
၆၂ ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ဗြူကြီး
၆၃ ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)မြေနီ
၆၄ ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)မြေသင်းတွင်း
၆၅ ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ရွာသာ
၆၆ ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)လက်ထုပ်
၆၇ ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)ဝက်လူး
၆၈ ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)သနပ္ပင်
၆၉ ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)သပြေအိုင့်
၇၀ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)သဲပြင်တော
၇၁ ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)အနောက်အုံ
၇၂ ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)အရာတော်
၇၃ ‌ညောင်ဦး အလက(ခွဲ)အိုရင်း
၇၄ တံတားဦး အလက(ခွဲ)ကျောက်တန်း
၇၅ တံတားဦး အလက(ခွဲ)ပြူကန်
၇၆ တံတားဦး အလက(ခွဲ)လက်ပန်ဇင်
၇၇ တောင်သာ အလက(ခွဲ)ကန်သာယာ
၇၈ တောင်သာ အလက(ခွဲ)ကန်သုံးဆင့်
၇၉ တောင်သာ အလက(ခွဲ)ကျွန်းကြီး
၈၀ တောင်သာ အလက(ခွဲ)ကျွဲတလင်း
၈၁ တောင်သာ အလက(ခွဲ)ကြာပို့
၈၂ တောင်သာ အလက(ခွဲ)ကြီးပင်တဲ
၈၃ တောင်သာ အလက(ခွဲ)ဆင်ဖြူ
၈၄ တောင်သာ အလက(ခွဲ)ဆင်မင်း
၈၅ တောင်သာ အလက(ခွဲ)တံငါကျင်း
၈၆ တောင်သာ အလက(ခွဲ)တွင်းများ
၈၇ တောင်သာ အလက(ခွဲ)တောင်ကန်တော်
၈၈ တောင်သာ အလက(ခွဲ)ထနောင်းကုန်း
၈၉ တောင်သာ အလက(ခွဲ)ထန်းပင်ကန်
၉၀ တောင်သာ အလက(ခွဲ)ဒါန်းတိုင်
၉၁ တောင်သာ အလက(ခွဲ)နန်းမြင့်
၉၂ တောင်သာ အလက(ခွဲ)ပန်းပေါင်း
၉၃ တောင်သာ အလက(ခွဲ)မကြီးပင်တဲ
၉၄ တောင်သာ အလက(ခွဲ)ရဘဲ
၉၅ တောင်သာ အလက(ခွဲ)လက်ပန်တော
၉၆ တောင်သာ အလက(ခွဲ)လှည်းပွဲကုန်း
၉၇ တောင်သာ အလက(ခွဲ)သံဘို(ရ)
၉၈ တောင်သာ အလက(ခွဲ)သပွတ်ပင်တဲ
၉၉ တောင်သာ အလက(ခွဲ)သာယာအေး
၁၀၀ တောင်သာ အလက(ခွဲ)သီးကုန်း
၁၀၁ တောင်သာ အလက(ခွဲ)အင်းတဲ
၁၀၂ တောင်သာ အလက(ခွဲ)အေးရွာ
၁၀၃ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ) ညောင်ပင်ရွာ
၁၀၄ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ) နဘဲမြစ်
၁၀၅ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ) လက်ပန်
၁၀၆ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ)ကံကြီး
၁၀၇ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ)ကျောက်တန်း
၁၀၈ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ)ဆားတောင်
၁၀၉ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ)တာပါယ်
၁၁၀ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ)ထန်းတောမ
၁၁၁ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ)နနွင်းတော်ဘိုး
၁၁၂ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ)ပန်းတောင်း
၁၁၃ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ)ဖောင်ချဉ်း (တ)
၁၁၄ နွားထိုးကြီး အလက(ခွဲ)ရွာသာအေး
၁၁၅ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ကျီနီ
၁၁၆ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ကျီရွာ
၁၁၇ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ကြက်တည်
၁၁၈ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်တဲ
၁၁၉ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)တလင်းကုန်း
၁၂၀ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)တောင်ဂွ
၁၂၁ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ထန်းပင်
၁၂၂ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ပန်းတော
၁၂၃ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ပေပင်ရှည်
၁၂၄ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ပေါက်ခနီး
၁၂၅ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)မကျီးကုန်း(စေ)
၁၂၆ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)မိုးနံကုန်း
၁၂၇ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ရွှေပြည်ရန်နိုင်
၁၂၈ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ရွာသစ်(ရှေ့)
၁၂၉ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ရှမ်းစု
၁၃၀ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ရုံးကုန်း(ရ)
၁၃၁ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)လက်ပံတော
၁၃၂ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)လက်သဲကြိုး
၁၃၃ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)ဝါးရုံစု
၁၃၄ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)သစ်လှကျင်း
၁၃၅ ပျော်ဘွယ် အလက(ခွဲ)သဖန်းချောင်း
၁၃၆ ပြင်ဦးလွင် အလက(ခွဲ)ကံဗျူး(စခန်း)
၁၃၇ ပြင်ဦးလွင် အလက(ခွဲ)စုန်းပေါအိုင်
၁၃၈ ပြင်ဦးလွင် အလက(ခွဲ)ဒိုးတွင်
၁၃၉ ပြင်ဦးလွင် အလက(ခွဲ)ပြင်ကြီး
၁၄၀ ပြင်ဦးလွင် အလက(ခွဲ)ပိန္နဲကုန်း
၁၄၁ ပြင်ဦးလွင် အလက(ခွဲ)လွန်ကောင်း
၁၄၂ ပြင်ဦးလွင် အလက(ခွဲ)သပြေကျင်း
၁၄၃ ပြင်ဦးလွင် အလက(ခွဲ)ဟိုလိမ့်
၁၄၄ ပြင်ဦးလွင် အလက(ခွဲ)အမက(၁၉)
၁၄၅ ပြည်ကြီးတံခွန် အလက(ခွဲ)၂၁
၁၄၆ ပုသိမ်ကြီး အလက(ခွဲ)တောတွင်
၁၄၇ ပုသိမ်ကြီး အလက(ခွဲ)နန္ဒာ(တ)
၁၄၈ ပုသိမ်ကြီး အလက(ခွဲ)အောင်ချမ်းသာ
၁၄၉ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)ကျောက်ဆည်လေး
၁၅၀ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)ထ/တောင်ကိုင်း
၁၅၁ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)ထီးတော်မိုး
၁၅၂ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)နတ်ကြီးစင်
၁၅၃ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)နန်းတော်ကျွန်း
၁၅၄ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)ပတ်လည်အင်း
၁၅၅ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)ပေါက်ဝဲ
၁၅၆ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)မြစ်ကမ်း
၁၅၇ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)မြို့ဒင်
၁၅၈ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)မြောင်းသစ်
၁၅၉ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)မွေတလိုင်း
၁၆၀ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)ရွှေဘိုးကြီး
၁၆၁ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)လှိုင်ကျွန်း
၁၆၂ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)ဝသုန္ဒရ
၁၆၃ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)သန်းကုန်း
၁၆၄ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)အ/တောင်ကိုင်း
၁၆၅ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)အင်းတံခါး
၁၆၆ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)အိုင့်ဒိုင်
၁၆၇ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)ဥက္ကံ
၁၆၈ မတ္တရာ အလက(ခွဲ)ဥမင်
၁၆၉ မြင်းခြံ အလက(ခွဲ)ကျားတိုင်း
၁၇၀ မြင်းခြံ အလက(ခွဲ)ငါ့နန်း
၁၇၁ မြင်းခြံ အလက(ခွဲ)တူရွင်းဘို့
၁၇၂ မြင်းခြံ အလက(ခွဲ)တောပု
၁၇၃ မြင်းခြံ အလက(ခွဲ)ပတ္တာ(န)
၁၇၄ မြင်းခြံ အလက(ခွဲ)ပျား
၁၇၅ မြင်းခြံ အလက(ခွဲ)မြောက်ကျွန်း
၁၇၆ မြင်းခြံ အလက(ခွဲ)ရသာ
၁၇၇ မြင်းခြံ အလက(ခွဲ)သင်ပြွန်း
၁၇၈ မြင်းခြံ အလက(ခွဲ)အနိမ့်
၁၇၉ မလှိုင် အလက(ခွဲ)ကံရွာ(နတ်)
၁၈၀ မလှိုင် အလက(ခွဲ)ကသစ်ပင်
၁၈၁ မလှိုင် အလက(ခွဲ)ကုန်းလည်
၁၈၂ မလှိုင် အလက(ခွဲ)ကူကြီးကုန်း
၁၈၃ မလှိုင် အလက(ခွဲ)ညောင်ကုန်း
၁၈၄ မလှိုင် အလက(ခွဲ)တည်ကြီးတော
၁၈၅ မလှိုင် အလက(ခွဲ)တောင်ရိုးတဲ
၁၈၆ မလှိုင် အလက(ခွဲ)ထန်းပင်ကန်
၁၈၇ မလှိုင် အလက(ခွဲ)ပျော်ဘွယ်
၁၈၈ မလှိုင် အလက(ခွဲ)ဖက်ကုန်း
၁၈၉ မလှိုင် အလက(ခွဲ)ဖျောက်ဆိပ်ကုန်း
၁၉၀ မလှိုင် အလက(ခွဲ)မြင်းဦးလှည့်
၁၉၁ မလှိုင် အလက(ခွဲ)ယာကြီးကုန်း
၁၉၂ မလှိုင် အလက(ခွဲ)လက်စွေ့
၁၉၃ မလှိုင် အလက(ခွဲ)လယ်တာကောင်း
၁၉၄ မလှိုင် အလက(ခွဲ)လဲတော
၁၉၅ မလှိုင် အလက(ခွဲ)သဘွတ်ကုန်း
၁၉၆ မလှိုင် အလက(ခွဲ)သမန်းကန်
၁၉၇ မလှိုင် အလက(ခွဲ)သိမ်ကုန်း
၁၉၈ မလှိုင် အလက(ခွဲ)သုံးတောင်
၁၉၉ မလှိုင် အလက(ခွဲ)အုပ်ကြီး
၂၀၀ မလှိုင် အလက(ခွဲ)အုပ်ဖိုကန်
၂၀၁ မိတ္ထီလာ အလက(ခွဲ)ကျားထူး
၂၀၂ မိတ္ထီလာ အလက(ခွဲ)ကုက္ကိုကုန်း
၂၀၃ မိတ္ထီလာ အလက(ခွဲ)ဇရပ်ကုန်း
၂၀၄ မိတ္ထီလာ အလက(ခွဲ)တုံးအိုင်
၂၀၅ မိတ္ထီလာ အလက(ခွဲ)ဒီးဒုတ်တောင်
၂၀၆ မိတ္ထီလာ အလက(ခွဲ)ဖက်တော
၂၀၇ မိုးကုတ် အလက(ခွဲ)သဖန်းပင်
၂၀၈ မိုးကုတ် အလက(ခွဲ)အောက်ပိန်းမြစ်
၂၀၉ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)ကန်သာ
၂၁၀ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)ကန်ဦး
၂၁၁ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)ဆည်ကန်
၂၁၂ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)တောင်ကန်ကြီး
၂၁၃ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)ထီးလှိုင်
၂၁၄ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)လွှစင်
၂၁၅ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)ဝါးဖြူတောင်
၂၁၆ ရမည်းသင်း အလက(ခွဲ)အင်တိုင်း
၂၁၇ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)ကန်စွယ်
၂၁၈ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)ကုက္ကိုခါးလှ
၂၁၉ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)ခင်ကြီး
၂၂၀ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)ဂုဏ်ရွာ
၂၂၁ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)ဆူးပန်း
၂၂၂ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)တမာကန်
၂၂၃ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)ရွာတန်း
၂၂၄ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)လျှော်ပင်
၂၂၅ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)သစ်ပုလွေကန်
၂၂၆ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)သရက်ကန်
၂၂၇ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)သုံးဒေါင့်အိုင်
၂၂၈ ဝမ်းတွင်း အလက(ခွဲ)အိုင်သာ
၂၂၉ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)ကျွန်းကြီး
၂၃၀ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)ကျောက်ကြီး
၂၃၁ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)ကျောက်ဖျာ
၂၃၂ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)ကျောက်ဖြူ
၂၃၃ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)ကွင်း(၃၀)
၂၃၄ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)ကုက္ကိုလ်ကုန်း
၂၃၅ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)တောင်လယ်
၂၃၆ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)ဒေါင်းပုန်း
၂၃၇ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)ဖုန်ကုန်း
၂၃၈ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)ရွှေစကာ
၂၃၉ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)ရေထွက်
၂၄၀ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)လက်ပံကုန်း
၂၄၁ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)လေးမိုင်
၂၄၂ သပိတ်ကျင်း အလက(ခွဲ)အုန်းပိုင်
၂၄၃ သာစည် အလက(ခွဲ)ကြာဘက်ကုန်း
၂၄၄ သာစည် အလက(ခွဲ)ထနောင်းကန်(မ)
၂၄၅ သာစည် အလက(ခွဲ)မရွေး
၂၄၆ သာစည် အလက(ခွဲ)မြောင်းဦး
၂၄၇ သာစည် အလက(ခွဲ)‌ရောက်ရိုး
၂၄၈ သာစည် အလက(ခွဲ)သပြေဝ
၂၄၉ သာစည် အလက(ခွဲ)သဲကုန်း
၂၅၀ သာစည် အလက(ခွဲ)အလယ်ကန်
၂၅၁ သာစည် အလက(ခွဲ)အုတ်တွင်း
၂၅၂ အမရပူရ အလက(ခွဲ) တောင်ကိုင်း
၂၅၃ အမရပူရ အလက(ခွဲ)ရေဘုတ်
၂၅၄ အမရပူရ အလက(ခွဲ)သာလေစွ