၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျောက်ကြီး အလက(ခွဲ)ကော့ပြင်း
ကျောက်ကြီး အလက(ခွဲ)မီးတိုင်တော
ကျောက်ကြီး အလက(ခွဲ)လေးပေါမူ
ကျောက်ကြီး အလက(ခွဲ)သမန်းကျင်း
ကျောက်တံခါး အလက(ခွဲ)ဆယ့်လေးရွာ
ကြို့ပင်ကောက် အလက(ခွဲ)န/ရှားဖြူကုန်း
ကဝ အလက(ခွဲ)ကံတော်
ကဝ အလက(ခွဲ)ကံဘဲ့
ကဝ အလက(ခွဲ)စက်ကုန်း
၁၀ ကဝ အလက(ခွဲ)တ/စျေးဖလုံ
၁၁ ကဝ အလက(ခွဲ)ပင်ကလောင်
၁၂ ကဝ အလက(ခွဲ)ဖိုးရိုးစု
၁၃ ကဝ အလက(ခွဲ)ဗိုလ်တဲ
၁၄ ကဝ အလက(ခွဲ)မိုးဂနိမ်း
၁၅ ကဝ အလက(ခွဲ)သက္ကလအသင်း
၁၆ ကဝ အလက(ခွဲ)သင်ဘန်းကန်
၁၇ ကဝ အလက(ခွဲ)သ‌ပြေကန်အသင်း
၁၈ ကဝ အလက(ခွဲ)သုံးခွ
၁၉ ကဝ အလက(ခွဲ)အောင်ကောင်းညွန့်
၂၀ ဇီးကုန်း အလက(ခွဲ)ထန်းတပင်
၂၁ ဇီးကုန်း အလက(ခွဲ)မီးကောက်ပင်
၂၂ ‌ညောင်လေးပင် အလက(ခွဲ)ပန်းတင်
၂၃ ‌ညောင်လေးပင် အလက(ခွဲ)အရှေ့ဇီးကန်
၂၄ တောင်ငူ အလက(ခွဲ)ကညင်မြောင်
၂၅ ‌တောင်ငူ အလက(ခွဲ)တောင်သာ
၂၆ ‌တောင်ငူ အလက(ခွဲ)ဒိုးအင်း
၂၇ တောင်ငူ အလက(ခွဲ)ပဒဲ
၂၈ ‌တောင်ငူ အလက(ခွဲ)လဲဘူး
၂၉ တောင်ငူ အလက(ခွဲ)အနောက်ဆင်
၃၀ ထန်းတပင် အလက(ခွဲ)ဂွေ့ကုန်း
၃၁ ထန်းတပင် အလက(ခွဲ)လေးသစ်
၃၂ ဒိုက်ဦး အလက(ခွဲ)ပနွတ်
၃၃ ဒိုက်ဦး အလက(ခွဲ)ပျဉ်ပုံလေး
၃၄ ဒိုက်ဦး အလက(ခွဲ)ဖအောင်းစု
၃၅ ဒိုက်ဦး အလက(ခွဲ)ဝါးဂါမဏိ
၃၆ ဒိုက်ဦး အလက(ခွဲ)သနပ်ကွင်း
၃၇ ဒိုက်ဦး အလက(ခွဲ)သပြေတန်း
၃၈ နတ်တလင်း အလက(ခွဲ)ရေမွှေး
၃၉ နတ်တလင်း အလက(ခွဲ)လှပခြင်း
၄၀ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)က.ပ.စ (၅)
၄၁ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ကျီးတော
၄၂ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)စွယ်တော်
၄၃ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ညောင်ခြေထောက်
၄၄ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)တက်သစ်ကျွန်း
၄၅ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ဒန့်ဒလွန်
၄၆ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ရွာသစ်
၄၇ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ရွာသာယာ
၄၈ ပန်းတောင်း အလက(ခွဲ)ဥသျှစ်ပင်
၄၉ ပြည် အလက(ခွဲ)နှောကုန်း
၅၀ ‌ပေါက်ခေါင်း အလက(ခွဲ)အုတ်ပုံ
၅၁ ပေါင်းတည် အလက(ခွဲ)ကျွန်းကုန်း
၅၂ ပေါင်းတည် အလက(ခွဲ)ကြို့ကုန်း(၁)
၅၃ ပေါင်းတည် အလက(ခွဲ)တောင်ခမောက်
၅၄ ပေါင်းတည် အလက(ခွဲ)တောင်ဘို့လှ
၅၅ ပေါင်းတည် အလက(ခွဲ)ဘွဲ့ပင်ကန်
၅၆ ပေါင်းတည် အလက(ခွဲ)သစ်ပုတ်
၅၇ ပေါင်းတည် အလက(ခွဲ)သိမ်ကုန်း
၅၈ ပေါင်းတည် အလက(ခွဲ)သဲကုန်း
၅၉ ပေါင်းတည် အလက(ခွဲ)အဂ္ဂ(၄)
၆၀ ပဲခူး အလက(ခွဲ)ကမ်းမြင့်
၆၁ ပဲခူး အလက(ခွဲ)ဘုရားသုံးဆူ
၆၂ ဖြူး အလက(ခွဲ)ကညင်ဒိုင်း
၆၃ ဖြူး အလက(ခွဲ)ကြူအင်း
၆၄ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ကံ့ကော်ပင်
၆၅ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ဆင်တဲကုန်း
၆၆ မင်းလှ အလက(ခွဲ)တူးမြောင်း
၆၇ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ထန်းပင်ကုန်း
၆၈ မင်းလှ အလက(ခွဲ)ဒီလှိုင်းသရက်တော
၆၉ မိုးညို အလက(ခွဲ)ခြံကြီးစု
၇၀ မိုးညို အလက(ခွဲ)ဆင်ကျွန်း
၇၁ မိုးညို အလက(ခွဲ)မကျီးကုန်း(၂)
၇၂ မိုးညို အလက(ခွဲ)မတော့ကုန်း
၇၃ မိုးညို အလက(ခွဲ)မယင်းငယ်
၇၄ မိုးညို အလက(ခွဲ)မိုးသီတာ
၇၅ မိုးညို အလက(ခွဲ)လေးလံ
၇၆ မိုးညို အလက(ခွဲ)ဝဲကြီး
၇၇ မိုးညို အလက(ခွဲ)သက္ကယ်တန်း
၇၈ မိုးညို အလက(ခွဲ)ဟင်္သာချောင်
၇၉ ‌ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)ဆီမီးကံ
၈၀ ‌ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)ပိတောက်ကုန်း
၈၁ ‌ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)မရိုးခုံ
၈၂ ‌ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)မြောက်နန်ချွန်
၈၃ ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)ရဲကုန်း
၈၄ ‌ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)လုံးရမ်း
၈၅ ‌ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)သက္ကယ်ကျင်း
၈၆ ‌ရေတာရှည် အလက(ခွဲ)အင်ကြင်းကုန်း
၈၇ ရွှေကျင် အလက(ခွဲ)ကော်သာစေး
၈၈ ရွှေကျင် အလက(ခွဲ)စလူချောင်း
၈၉ ရွှေကျင် အလက(ခွဲ)ဆိပ်ကလေး
၉၀ ရွှေကျင် အလက(ခွဲ)ဆုံကုန်း
၉၁ ရွှေကျင် အလက(ခွဲ)သက္ကယ်ကုန်း
၉၂ ရွှေကျင် အလက(ခွဲ)ဟင်္သာဝဲ
၉၃ ရွှေကျင် အလက(ခွဲ)အင်္ဂနီ
၉၄ ရွှေတောင် အလက(ခွဲ)ကျီးပေါက်ကုန်း
၉၅ ရွှေတောင် အလက(ခွဲ)ကျွဲစား
၉၆ ရွှေတောင် အလက(ခွဲ)မယားမာန်
၉၇ လက်ပံတန်း အလက(ခွဲ)ချောင်းဆုံ
၉၈ လက်ပံတန်း အလက(ခွဲ)ပျဉ်းကတိုးကုန်း
၉၉ လက်ပံတန်း အလက(ခွဲ)ရေကန်
၁၀၀ လက်ပံတန်း အလက(ခွဲ)ရေကြည်
၁၀၁ လက်ပံတန်း အလက(ခွဲ)ရေငံ
၁၀၂ လက်ပံတန်း အလက(ခွဲ)အိုင်တလုတ်
၁၀၃ ဝေါ အလက(ခွဲ)ကဒွတ်
၁၀၄ ဝေါ အလက(ခွဲ)စက်စု
၁၀၅ ဝေါ အလက(ခွဲ)ပုဂံ
၁၀၆ ဝေါ အလက(ခွဲ)မိုးနက်
၁၀၇ ဝေါ အလက(ခွဲ)ရှမ်းကိုင်း
၁၀၈ ဝေါ အလက(ခွဲ)အထက်ပန်းညို
၁၀၉ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)ကပင်
၁၁၀ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)ကျွဲဖြူချောင်း
၁၁၁ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)ကလိုင်
၁၁၂ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)ကသစ်ဝိုင်
၁၁၃ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)ကသဲကုန်း
၁၁၄ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)ဇီးပင်
၁၁၅ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)ဉာဏ်ကျွန်း
၁၁၆ သနပ်ပင် အလက(ခွဲ)ဝဲပြန်
၁၁၇ သာယာဝတီ အလက(ခွဲ)ကညင်တပင်
၁၁၈ သာယာဝတီ အလက(ခွဲ)ဇီးပွဲ
၁၁၉ သာယာဝတီ အလက(ခွဲ)မဒေါ့
၁၂၀ သာယာဝတီ အလက(ခွဲ)ရေတွင်းကုန်း(၂)
၁၂၁ သာယာဝတီ အလက(ခွဲ)လက်ပံတုန်း
၁၂၂ သာယာဝတီ အလက(ခွဲ)သာယာကုန်း(၂)
၁၂၃ သာယာဝတီ အလက(ခွဲ)အင်းရွာ
၁၂၄ သဲကုန်း အလက(ခွဲ)ကင်းသန်း
၁၂၅ သဲကုန်း အလက(ခွဲ)ချားလျားကုန်း
၁၂၆ အုတ်တွင်း အလက(ခွဲ)ဘန့်ဘွေးကုန်း
၁၂၇ အုတ်တွင်း အလက(ခွဲ)ဝဲကြီး
၁၂၈ အုတ်ဖို အလက(ခွဲ)သရက်နှစ်ဖျားလိမ်