၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ကရင်ပြည်နယ်)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ကရင်ပြည်နယ်)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကြာအင်းဆိပ်ကြီး အထက(ခွဲ)ကြခတ်ချောင်း
ဘားအံ အထက(ခွဲ)နောင်ကမြိုင်
ဘားအံ အထက(ခွဲ)ဖဲကတာ
ဘားအံ အထက(ခွဲ)မင်းဇီ
ဘားအံ အထက(ခွဲ)ဝင်းဒရယ်
ဘားအံ အထက(ခွဲ)ဝတ်ကြီး
ဘားအံ အထက(ခွဲ)ဝဲကြီး
လှိုင်းဘွဲ အထက(ခွဲ)ဒေါ်လန်း
လှိုင်းဘွဲ အထက(ခွဲ)ပေါင်
၁၀ သံတောင်ကြီး အထက(ခွဲ)ကျောက်ဖျာ
၁၁ သံတောင်ကြီး အထက(ခွဲ)ယာဒို
၁၂ သံတောင်ကြီး အထက(ခွဲ)သံမိုးတောင်
၁၃ သံတောင်ကြီး အထက(ခွဲ)သောက်ရေခပ်