၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ချင်းပြည်နယ်)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ချင်းပြည်နယ်)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကန်ပက်လက် အထက(ခွဲ)မှူးချိန်းဒိန်း
တီးတိန် အထက(ခွဲ)ကျိန်းပီးကွက်
တီးတိန် အထက(ခွဲ)ခိုင်ကမ်း
တီးတိန် အထက(ခွဲ)ဗန်းတဲ့
တီးတိန် အထက(ခွဲ)မွါလ်းဘဲမ်း
တွန်းဇံ အထက(ခွဲ)ခွမ်နွဲ
ပလက်ဝ အထက(ခွဲ)မိတ်စာဝ
ဖလမ်း အထက(ခွဲ)ခေါဒါရ်
ဖလမ်း အထက(ခွဲ)ဗားလုံ
၁၀ ဖလမ်း အထက(ခွဲ)ရမ်ထလို
၁၁ မတူပီ အထက(ခွဲ)စာလ်ထောင်
၁၂ ဟားခါး အထက(ခွဲ)ချွန်ကျုံး