၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျောက်တံခါး အထက(ခွဲ)သမင်အင်းကုန်း
ကြို့ပင်ကောက် အထက(ခွဲ)ဘုရင့်နောင်
ကဝ အထက(ခွဲ)နောင်ဘို
ကဝ အထက(ခွဲ)ရွှေညောင်ပင်
တောင်ငူ အထက(ခွဲ)ကျေးအင်းထုံးဘို
တောင်ငူ အထက(ခွဲ)ကျောက်တိုင်
ထန်းတပင် အထက(ခွဲ)ရွာသာယာ
ဒိုက်ဦး အထက(ခွဲ)တောင်စလဲမြောင်
ဒိုက်ဦး အထက(ခွဲ)မင်္ဂလွန်း
၁၀ ဒိုက်ဦး အထက(ခွဲ)လက်ပံသုံးခွ
၁၁ နတ်တလင်း အထက(ခွဲ)အောင်ဇေယျာ
၁၂ ပန်းတောင်း အထက(ခွဲ)ပဲကြီး
၁၃ ပြည် အထက(ခွဲ)အောင်ဆန်း
၁၄ ပေါက်ခေါင်း အထက(ခွဲ)ကြို့ပင်ကန်
၁၅ ပေါင်းတည် အထက(ခွဲ)မင်းကွက်
၁၆ ဖြူး အထက(ခွဲ)အုတ်ဖြတ်
၁၇ မိုးညို အထက(ခွဲ)ဆင်မနိုင်
၁၈ ရွှေကျင် အထက(ခွဲ)ကွမ်းဆိပ်
၁၉ ‌ရွှေကျင် အထက(ခွဲ)ဒုံဇရစ်
၂၀ ရွှေကျင် အထက(ခွဲ)ပဒဲကော
၂၁ ရွှေတောင် အထက(ခွဲ)ယင်းမူကုန်း
၂၂ ဝေါ အထက(ခွဲ)နောင်ပတ္တရာ
၂၃ ဝေါ အထက(ခွဲ)အဗျားငှက်ချေးဝင်း
၂၄ သနပ်ပင် အထက(ခွဲ)နတ်ရေကန်