2019-2020

ဂျပန်-မြန်မာအောင်ဆန်းသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ A-G.T.I ပထမနှစ် မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပညာသင်တန်း ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသား/သူများစာရင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (အင်းစိန်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ A-G.T.I ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသား/သူများစာရင်း(တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဟားခါး)

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ A-G.T.I ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသား/သူများစာရင်း(တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (သံတွဲ)

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ A-G.T.I ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသား/သူများစာရင်း(တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (သရက်)

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ A-G.T.I ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသား/သူများစာရင်း(တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဝါးခယ်မ)

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ A-G.T.I ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသား/သူများစာရင်း(တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လွိုင်ကော်)

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ A-G.T.I ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသား/သူများစာရင်း(တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (လပွတ္တာ)

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ A-G.T.I ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသား/သူများစာရင်း(တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လက်ပံတန်း)

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ A-G.T.I ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသား/သူများစာရင်း(တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ရွှေပြည်သာ)

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ A-G.T.I ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသား/သူများစာရင်း(တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ)

Pages