ပညာတော်သင် သုံးလပတ် ပညာရည် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာပုံစံ

Click HERE to download Microsoft Word (.docx) format