ပညာတော်သင် မျှဝေဆွေးနွေးပွဲ အစီရင်ခံစာပုံစံ

Click HERE to download Microsoft Word (.docx) format.