အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (မိုးညှင်း)

တက်ရောက်ခွင့်ပြုသည့် အထူးပြုဘာသာရပ်များအား ကျောင်းအပ်လက်ခံပြီးမှ သတ်မှတ်ခွဲခြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။