လက်ထောက်ကထိကရာထူး တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း (လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ)

Tags: