၂၀၁၈ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ကျင်းပမည့်အချိန်စာရင်း ကြေညာခြင်း

၂၀၁၈ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲကို အောက်ပါ အချိန်စာရင်းအတိုင်း ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည် -